Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prószków

OGŁOSZENIE

 

o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prószków

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2017 poz.1073) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Prószkowie uchwały Nr XXIX/251/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prószków.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące studium. Wnioski należy składać na piśmie na adres: Urząd Miejski w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Prószkowie, w terminie do dnia 24 grudnia 2017 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1405) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prószków.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentami sprawy i zgłaszać wnioski i uwagi do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 24 grudnia 2017 r.  

Zgodnie z art. 40 w/w ustawy z dnia 3 października 2008 r., uwagi i wnioski w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, mogą być wnoszone:

  1. w formie pisemnej, na adres: Urząd Miejski w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Prószkowie,
  2. ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Prószkowie,
  3. w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym, przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na adres mailowy: planowanie@proszkow.pl

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Prószkowa. Zgodnie z art. 41 w/w ustawy wnioski i uwagi złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

 

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Prószkowie, ul. Opolska 17 w godzinach urzędowania.

                                                                                                           Burmistrz Prószkowa