Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Zasady oraz tryb ponownego wykorzystywania informacji publicznej zostały określone w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora  publicznego (t.j.Dz.U. z 2021 r. poz. 1641 z późn.zm.). Nowe regulacje uwzględniają zmiany wynikające z Dyrektywy 2019/1024/UE z dnia 20 czerwca 2019 w sprawie otwartych danych i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.

Przez informację sektora publicznego należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącej w posiadaniu jednostki organizacyjnej (urzędu). Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez użytkowników  informacji sektora publicznego w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem wymiany informacji sektora publicznego między podmiotami zobowiązanymi wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych.

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:
1) udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prószkowie –http://www.bip.proszkow.pl
2) udostępniona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Prószkowie -  https://proszkow.pl/8/strona-glowna.html
3) przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.
 
1.Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej:

Jeśli dla danej informacji publicznej udostępnionej w BIP Prószków nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:

 1. Informowania o źródle pozyskania danych w postaci dopisku o treści: "Źródło: Urząd Miejski w Prószkowie".
 2. Wskazania daty pozyskanej informacji.
 3. Przy przetwarzaniu uzyskanej informacji, do zachowania jej pierwotnie pozyskanej od Urzędu Miejskiego w Prószkowie  formy, w celu ewentualnego dalszego udostępniania innym użytkownikom.
 4. Informowania o sposobie i formie przetwarzania informacji ponownie wykorzystywanej.

W przypadku potrzeby uzyskania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania na innych warunkach niż wskazanych powyżej, bądź z ich pominięciem, należy złożyć stosowny wniosek.

Tryb wnioskowy udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania:

Udostępnienie informacji publicznych w celu ponownego ich wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach gdy: 

- informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prószkowie,

- została udostępniona w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,

- informacja będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone, 
- została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego. 
 

Wniosek można złożyć w formie:
 
1) dokumentu papierowego

- złożenie wniosku w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Prószkowie w godzinach pracy urzędu

- przesłanie wniosku listem poleconym na adres:

Urząd Miejski w Prószkowie

ul. Opolska 17

46-060 Prószków


2) dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j.Dz.U.2021, poz. 2070 ze zm.).

Wniosek zawiera w szczególności:

1) nazwę podmiotu zobowiązanego;

2) informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;

3) wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;

4) wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;

5) wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;

6) wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w ust. 2;

7) w przypadku wniosku, o którym mowa w pkt 2 powyżej – również wskazanie okresu, przez który podmiot zobowiązany będzie umożliwiał ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym.

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. 
 
Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy do 2 miesięcy, po zawiadomieniu wnioskodawcy o przyczynach opóźnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

Sposób korzystania z informacji publicznych spełniających cechy utworu lub stanowiących bazę danych:

Burmistrz Prószkowa zapewnia możliwość wykorzystywania utworu lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach, oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych, pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.Dz.U. 2021 r., poz. 1062 z późn.zm.) lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (t.j. Dz.U. 2021, poz.386 z późn.zm.), z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim.

Zakres odpowiedzialności Burmistrza Prószkowa za przekazywane informacje. 

Burmistrz Prószkowa nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystywanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.
Burmistrz Prószkowa nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę lub innych użytkowników.

2. Informacja o czynnikach, jakie są brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystanie informacji publicznej:
 
Burmistrz Prószkowa może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Ustalając wysokość opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego  w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji w określony sposób i w określonej formie. Na żądanie wnioskodawcy, wskazywany  jest sposób obliczenia opłaty za ponowne wykorzystywanie w odniesieniu do złożonego wniosku.

Przy ustalaniu ewentualnej  opłaty brane będą pod uwagę takie czynniki jak:

 • liczba pracowników zaangażowanych w przygotowanie danych,
 • czas pracy poświęcony na przygotowanie danych,
 • koszty materiałowe (np. papier, nośniki informatyczne),
 • koszty przekazania informacji w formie wskazanej przez wnioskodawcę.

Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

3. Informacja o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty: 

Zgodnie z treścią art. 41 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, Burmistrz Prószkowa może odmówić, w drodze decyzji, ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.

W przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego ze względu na prawa autorskie i prawa pokrewne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawa do baz danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych lub prawa do odmian roślin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin, przysługujące podmiotom innym niż podmioty zobowiązane, albo w przypadku odmowy ze względu na objęcie informacji sektora publicznego prawami własności przemysłowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej lub prawami własności przemysłowej podlegającymi ochronie na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej podmiot zobowiązany wskazuje osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która posiada prawa, jeżeli jest znana, albo licencjodawcę, od którego podmiot zobowiązany uzyskał dany przedmiot praw.

Powyższe rozstrzygnięcia podejmowane są w formie decyzji administracyjnych, na które służy odwołanie zgodnie z pouczeniem w treści decyzji.

W sytuacji, gdy organ przedstawia wnioskodawcy ofertę zawierającą:

 1. warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej,
 2. wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej,

wnioskodawca, który otrzymał ofertę, może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo powiadomić organ o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

W przypadku otrzymania sprzeciwu organ, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystanie.

Na powyższą decyzję przysługuje wnioskodawcy odwołanie zgodnie z pouczeniem w treści decyzji.
Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. 2022r., poz. 329 z późn.zm.) z tym, że:

 • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;

skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzą na skargę.