Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Program 500+

Szanowni Państwo!

Ustawa z dnia 11 lutego 2016r.  o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. 2016 poz. 195)  określiła zasady  przyznawania i wypłacania świadczenia wychowawczego.

W Gminie Prószków zadanie to będzie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie. Aby przybliżyć Państwu założenia programu przedstawiamy kompendium wiedzy dotyczące najważniejszych zagadnień związanych z świadczeniem wychowawczym.

Prawo do świadczenia wychowawczego  przysługuje :

obywatelom polskim

cudzoziemcom

-do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

jeżeli wynika to z wiążących umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym

przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

posiadają kartę pobytu z adnotacją ,, dostęp do rynku pracy” z wyłączeniem obywateli państw trzecich którzy:

uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy,

obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów

obywateli państw trzecich którzy maja prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

  1.  

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje w/w osobom, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczpospolitej przez okres w którym mają otrzymać świadczenie wychowawcze chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

  •  

Świadczenie otrzyma rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

- Dziecko pozostaje w związku małżeńskim

- Dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej

- Pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczeniawychowawczego na własne dziecko

 

*Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka,

* Świadczenie będzie przysługiwało do ukończenia przez dziecko 18 lat,

* Na drugie i kolejne dziecko rodzice otrzymają świadczenie niezależnie od dochodu

* Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają świadczenie po spełnieniu kryterium dochodowego: 800,-zł. netto na osobę w rodzinie lub 1200,-zł. jeśli w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne.

* Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat liczy się do składu rodziny, przy ustalaniu dochodu , jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców.

* Świadczenie wychowawcze będzie wypłacał Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

* Tylko gdy ubiegamy się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko będzie ustalany dochód rodziny. W tym przypadku do wniosku należy dołączyć min.: oświadczenie o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym , oświadczenie o wielkości gospodarstwa, dokumenty dotyczące zasądzonych alimentów.

W przypadku złożenia wniosku w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz jeśli wniosek zostanie złożony do końca czerwca 2016r. dodatek będzie wypłacony z wyrównaniem od kwietnia.

 

  • Samorząd będzie miał 3 miesiące na wydanie decyzji i wypłatę świadczenia.
  • W pierwszym okresie świadczenie wychowawcze będzie przyznawane na okres od kwietnia 2016 do 30 września 2017r.
  • Świadczenie będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przelewem na konto lub gotówką.
  • Świadczenie wychowawcze nie będzie wliczane do dochodu.

 

Nie trzeba się śpieszyć ! Masz 3 miesiące na złożenie wniosku!

 

Wnioski będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Prószkowie w godzinach pracy Ośrodka:

poniedziałek, wtorek, czwartek od godziny 7.00-15.00

środa 7.00 do 17.00 piątek 7.00 do 13.00

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 774013732

  1.  

Szczegółówe informacje o programie 500+ można znaleźć pod adresem: http://www.500plusopolskie.pl/

 

Program 500+ to pierwsze tak szerokie i systemowe wsparcie polskich rodzin.

Jego celem jest poprawa sytuacji życiowej rodzin oraz odwrócenie negatywnego trendu demograficznego w Polsce .