Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego wyboru dziennego opiekuna na rok 2016 (II)

 

Zarządzenie Nr RO.0050.235.2016.BP

Burmistrza Prószkowa

z dnia  19.02.2016 r.

 

                            w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego

                                                wyboru dziennego  opiekuna

Na podstawie art. 45 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 / Dz. U. z 2013r. poz. 1457 z późn. zm./  oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. / Dz. U. 2014 poz.1118 ze zm./   zarządzam:

                                                                             § 1

  1. Podać do publicznej wiadomości ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dotyczącym wyboru dziennego opiekuna.
  2.  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie.

                                                       

                                                                            § 3

           Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zastępca Burmistrza

           /-/

     Anna Wójcik

 

 

                                                                                                                                                                  Załącznik do zarz.

                                                                                                                                                                  Nr RO.0050.235.2016.BP
                                                                                                                                                                  Burmistrza Prószkowa

                                                                                                                                                                  z  dnia   19.02.2016 r.

 

                                                                                              Ogłoszenie

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie  działając w imieniu Burmistrza Prószkowa ogłasza otwarty konkurs ofert zgodnie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014 poz. 1118).

 Przedmiotem konkursu  jest wybór 1 dziennego opiekuna  sprawującego opiekę  nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Prószków. Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowana będzie przez dziennego opiekuna o którym mowa w przepisach  ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2013r. poz. 1457 z późn. zm.).

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych, które Gmina Prószków ma zamiar przeznaczyć na realizację zadania.

 Zadaniem jest opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowana przez dziennego opiekuna na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Prószków.

 Wysokość środków przeznaczonych na realizacje zadania w  2016r.- wynosi   kwotę 66300,00 zł.

II . Wymagania dotyczące kandydatów

1. Do składania ofert zaprasza się osoby które:

   1) posiadają tytuł prawny do lokalu, w którym będzie sprawowana opieka na dzień składania oferty;

   2) dają rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;

   3) nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została im zawieszona ani ograniczona;

  4) wypełniają obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

 5) nie są skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne;

 6) posiadają warunki lokalowe zapewniające bezpieczną opiekę nad dziećmi;

  7) odbyły:

a) 160- godzinne szkolenie o którym mowa w art. 39 ust 1 pkt 6 lit a ustawy z dnia 4 lutego 2011 o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 albo

b) 40- godzinne szkolenie uzupełniające o którym mowa w art. 39 ust 1 pkt 6 lit b ustawy z dnia 4 lutego 2011 o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w tym w zakresie udzielania dziecku pierwszej pomocy jeżeli posiadają kwalifikacje pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego , nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo- wychowawczego,

8) do odbycia szkolenia o którym mowa w pkt 7 nie jest zobowiązana osoba, która pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako dzienny opiekun,

9) posiadają  aktualną książeczkę zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych ważną przez okres nie krótszy niż 6-mcy od dnia złożenia oferty

10) posiadają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia pracy w charakterze dziennego opiekuna wystawione nie wcześniej niż 1-mc przed upływem terminu do złożenia oferty.

11) posiadają co najmniej 12 miesięczny staż pracy w charakterze opiekuna dziennego.

2. W celu weryfikacji spełnienia warunków u kandydata na dziennego opiekuna może być

przeprowadzony wywiad środowiskowy o którym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

3. Weryfikacja oraz ocena spełniania warunków lokalowych, w których będzie sprawowana opieka u kandydata na dziennego opiekuna zostanie dokonana przez upoważnionych pracowników  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie.

4. Do postępowania w sprawie wyboru dziennych opiekunów mających sprawować opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Prószków, mają odpowiednio zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 poz. 1118ze.zm.).

 

III. Termin realizacji zadania

Zadanie będzie  realizowane w okresie wynikającym z umowy zawartej z dziennym opiekunem.

IV. Warunki realizacji zadania

  1. Dzienny opiekun  w szczególności:
  1. sprawuje opiekę:

- nad dziećmi od 20 tygodnia życia zgodnie z zapisami ustawy o opiece nad dzieckiem w wieku do lat 3,

- nad maksymalnie pięciorgiem dzieci, a w przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia, jest niepełnosprawne lub wymaga szczególnej opieki, maksymalnie nad trojgiem dzieci,

     b) zapewnia dzieciom opiekę w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,

     c) gwarantuje dzieciom właściwą opiekę pielęgnacyjną oraz edukacyjną, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dzieci,

     d) prowadzi zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne  uwzględniające rozwój psychomotoryczny dzieci, właściwy  do wieku,

     e) gwarantuje dziecku w porozumieniu z rodzicami wyżywienie na czas pobytu.

2. Dzienny opiekun będzie sprawował opiekę  maksymalnie 9 h dziennie.

3. Dzienny opiekun podlega obowiązkowi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy sprawowaniu opieki. Umowę ubezpieczenia dziennego opiekuna od

odpowiedzialności cywilnej zawiera kierownik MOPS w Prószkowie działający w imieniu Burmistrza Prószkowa oraz opłaca i finansuje składki na to ubezpieczenie.

4. Dzienny opiekun podlega obowiązkowemu badaniu sanitarno-epidemiologicznemu. Kandydat musi posiadać aktualną książeczkę sanitarno epidemiologiczną ważną przez okres nie krótszy niż 6 m-cy od dnia złożenia oferty oraz zaświadczenie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o zdolności do podjęcia pracy w charakterze dziennego opiekuna.

5. W ramach konkursu planuje się finansowanie dziennego opiekuna, na zasadach określonych w uchwale Rady Miejskiej w Prószkowie NR XL/319/2014 z dnia 02 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę oraz zasad jego ustalania. 

6. Dzienny opiekun zatrudniany jest przez Kierownika Miejskiego  Ośrodka Pomocy Społecznej działającego w imieniu Burmistrza Prószkowa  na podstawie umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

7. Dzienny opiekun przy sprawowaniu opieki nad dziećmi może korzystać z pomocy wolontariuszy.

8. Dzienny opiekun, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania  przepisów prawa min. o ochronie danych osobowych.

V. Termin i warunki składania ofert

1. Oferty należy składać wyłącznie na drukach, zgodnych z rozporządzeniem Ministra Pracy i

Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru ofert i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania

tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Formularz oferty wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej www.bip.proszkow.pl  zakładka ogłoszenia/ ogłoszenia MOPS

2. Oferty należy składać w Miejskim  Ośrodku Pomocy Społecznej w Prószkowie  w terminie do dnia 14-03-2016r.  do godz. 10.00 lub przesyłać na adres: Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej  w Prószkowie 46-060 Prószków ul. Opolska 17  (decyduje data wpływu do Ośrodka).

Oferta, która wpłynie po ww. terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.

1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, w miejscu i czasie określonym w ogłoszeniu.

Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu osoby składającej ofertę oraz

nazwy zadania określonego w ogłoszeniu o konkursie.

2. Przed złożeniem oferty wyznaczeni pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej udzielają wyjaśnień oraz odpowiadają na pytania oferenta dotyczące zadania konkursowego oraz wymogów formalnych  od poniedziałku do czwartku  w godz. 7.00-15.00, piątek od godz.7.00-13.00  lub pod nr tel. 77 4643053

VI. Wymagana dokumentacja

Dokumenty podstawowe:

1) prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez kandydata na dziennego opiekuna,

2)  kserokopia dowodu osobistego,

3) oświadczenie o posiadaniu warunków lokalowych zapewniających bezpieczną opiekę nad

dziećmi - dotyczy lokalu, w którym będzie sprawowana opieka,

4) dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu, w którym będzie sprawowana opieka na dzień składania oferty,

5) oświadczenie, w którym kandydat na dziennego opiekuna stwierdza, że władza rodzicielska nie została mu odebrana, nie została mu zawieszona ani ograniczona,

6) oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,

7)  oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne,

8) dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata na dziennego opiekuna zgodnie z art. 39 ust 1 pkt 6 ustawy o opiece nad dzieckiem w wieku do lat 3,

9) oświadczenie, dziennego opiekuna dające rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,

10) kserokopię książeczki sanitarno – epidemiologicznej ważną przez okres nie krótszy niż 6 m-cy od dnia złożenia oferty,

11) zaświadczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o zdolności  do pracy w charakterze dziennego opiekuna wystawione nie wcześniej niż jeden miesiąc przed upływem terminu do złożenia oferty,

12) dokument potwierdzający co najmniej 12 miesięczny staż pracy w charakterze opiekuna dziennego.

13) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015 poz. 2135 ze zm.) w celach przeprowadzania konkursu na dziennego opiekuna.

Do oferty mogą być dołączone inne załączniki, w tym opinie o oferencie.

Złożenie oferty bez wszystkich wymaganych, prawidłowo wypełnionych i podpisanych,

załączników spowoduje odrzucenie oferty.

VII. Termin , tryb i kryteria wyboru oferty

1.   Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty upływu terminu do składania ofert.

2. Otwarcie kopert z ofertami konkursowymi oraz dokonanie oceny formalnej złożonych ofert, zgodnie z wymaganiami podanymi w dziale VI niniejszego ogłoszenia, nastąpi w obecności co najmniej dwóch pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, upoważnionych przez Kierownika Ośrodka.

3. Oferty złożone po terminie, sporządzone wadliwie bądź niekompletne zostaną odrzucone i zwrócone Oferentom. Oferty, które nie będą posiadały adresu Oferenta zostaną komisyjnie zniszczone.

4. Oferty poprawne pod względem formalnym zostaną ocenione pod względem merytorycznym przez Komisję Konkursową powołaną przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

5. Komisja konkursowa dokona weryfikacji warunków lokalowych.

6. Kryteria stosowane podczas oceny merytorycznej oferty przez Komisję Konkursową oraz ich waga:

 

 

Kryteria

Punkty

Warunki lokalowe do realizacji zadania

0-10pkt.

Doświadczenie w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

0-5 pkt.

Opinie

0-5 pkt.

Atrakcyjność oferty

0-10 pkt.

Udokumentowanie wymagań określonych w ogłoszeniu o konkursie

0-5 pkt.

 

7. Po ocenie merytorycznej złożonych ofert komisja konkursowa przedstawi w formie protokołu rekomendacje co do wyboru oferentów kierownikowi MOPS który dokonuje ich zatwierdzenia.

8. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty nie stosuje się trybu odwoławczego.

9. Każdy w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyników wyboru lub odrzucenia oferty.

10. W konkursie mogą zostać wybrane nie więcej niż  jedna oferta.

11. Wybór oferty jest podstawą do zawarcia umowy, jednak nie jest równoznaczny z zapewnieniem zawarcia umowy o świadczenie usług przez dziennego opiekuna.

12. Środki finansowe zostaną rozdzielone pomiędzy uprawnionych oferentów.

13. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną niezwłocznie podane do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie MOPS.

VIII. Informacja o zrealizowanych przez Burmistrza Prószkowa w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami:

Konkurs ofert na dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3  ogłaszany jest po raz czwarty. Dotychczas na realizację zadania wydatkowano kwotę: 114106,94zł.

 

Wyniki konkursu: PDFWyniki konkursu na wybór opiekuna dziennego 2016.pdf (229,63KB)