Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr zmian stron

 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na zadanie pn. Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Prószkowie (postępowanie 3)
  Data modyfikacji: 10-08-2022 09:29
 2. obwieszczenie o postanowieniu odmawiającym uzgodnienia warunków z zakresu ochrony środowiska oraz o ponownej prośbie o uzgodnienie w/w warunków przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu dla przedsięwzięcia pn.: „Eksploatacja oraz przeróbka kruszywa naturalnego ze złoża Przysiecz II” (RI.6220.3.2022.OŚ)
  Data modyfikacji: 04-08-2022 13:53
 3. Uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2018/2023
  Data modyfikacji: 02-08-2022 15:32
 4. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu z dnia 29.07.2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych dla inwestycji drogowej pn. "Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 45 z drogami wojewódzkimi nr 415 i 429 w m. Zimnice Małe" znak GL.ZUZ.3.4210.214.2022.MN
  Data utworzenia: 02-08-2022 14:03
 5. Zapytanie ofertowe dot. Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w gminie Prószków – Wymiana ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Górkach
  Data utworzenia: 01-08-2022 15:38
 6. Zapytanie ofertowe - Badania monitoringowe zrekultywowanego składowiska odpadów w Zimnicach Małych (RI.6324.4.2022.OŚ)
  Data utworzenia: 01-08-2022 11:48
 7. System geoinformatyczny w gminie Prószków
  Data modyfikacji: 29-07-2022 07:45
 8. obwieszczenie o wydaniu w dniu 27 lipca 2022 roku decyzji nr RI.6733.1.7.2022.GP o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przęsła linii napowietrznej średniego napięcia 15kV i przyłącza kablowego niskiego napięcia 0,4kV wraz ze słupową stacją transformatorową 15/0,4kV do zasilania budynku inwentarskiego, na terenie dz. nr 837/202, 549/202, 783/182, 781/200, 780/200 k.m.1 obręb Jaśkowice (RI.6733.1.7.2022.GP)
  Data utworzenia: 27-07-2022 15:45
 9. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Prószków za II kwartał 2022 r.
  Data utworzenia: 26-07-2022 12:01
 10. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów niezurbanizowanych wsi Złotniki” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Data utworzenia: 21-07-2022 12:24