URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2018/2023

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Prószkowie.

PDFUchwała nr I-1-2018.pdf

Uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Prószkowie.

PDFUchwała nr I-2-2018.pdf

Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Prószkowa.

PDFUchwała nr I-3-2018.pdf

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018. 

PDFUchwała nr I-4-2018.pdf

Uchwała w sprawie ustalenia składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Prószkowie.

PDFUchwała nr II-5-2018.pdf

Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

PDFUchwała nr II-6-2018.pdf

Uchwała w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

PDFUchwała nr II-7-2018.pdf

Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

PDFUchwała nr II-8-2018.pdf

Uchwała w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa
Publicznego.

PDFUchwała nr II-9-2018.pdf

Uchwała w w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa
Publicznego.

PDFUchwała nr II-10-2018.pdf

Uchwała w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska,
Rzemiosła i Handlu.

PDFUchwała nr II-11-2018.pdf

Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska,
Rzemiosła i Handlu.

PDFUchwała nr II-12-2018.pdf

Uchwała w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Obywatelskich.

PDFUchwała nr II-13-2018.pdf

Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Obywatelskich.

PDFUchwała nr II-14-2018.pdf

Uchwała w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie na rok 2019.

PDFUchwała nr II-15-2018.pdf

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/136/2004 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 marca 2004r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Prószków.

PDFUchwała nr II-16-2018.pdf

Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Prószków.

PDFUchwała nr II-17-2018.pdf

Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

PDFUchwała nr II-18-2018.pdf

Uchwała w sprawie w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023.

PDFUchwała nr II-19-2018.pdf

Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc za świadczenia w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023.

PDFUchwała nr II-20-2018.pdf

Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.

PDFUchwała nr II-21-2018.pdf

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018.

PDFUchwała nr II-22-2018.pdf

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

PDFUchwała nr II-23-2018.pdf

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

PDFUchwała nr III-24-2018.pdf

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2019.

PDFUchwała nr III-25-2018.pdf

Uchwała w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Prószków, liczbę
punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumenty potwierdzające spełnianie tych
kryteriów.

PDFUchwała nr III-26-2018.pdf

Uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawicieli gminy Prószków do Zgromadzenia Związku Gmin "PROKADO".

PDFUchwała nr III-27-2018.pdf

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVIII/357/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Prószków na zadania służące ochronie powietrza polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne.

PDFUchwała nr III-28-2018.pdf

Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

PDFUchwała nr III-29-2018.pdf

Uchwała w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prószków na lata 2019 – 2024.

PDFUchwała nr III-30-2018.pdf

Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.

PDFUchwała nr III-31-2018.pdf

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018.

PDFUchwała nr III-32-2018.pdf

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

PDFUchwała nr III-33-2018.pdf

Uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2018.

PDFUchwała nr III-34-2018.pdf

Uchwała w sprawie w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Prószkowie na rok 2019.

PDFUchwała nr IV-35-2019.pdf

Uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnianego przez gminę
oraz zasad jego ustalania.

PDFUchwała nr IV-36-2019.pdf

Uchwała w sprawie zasad udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
gruntów stanowiących własność Gminy Prószków zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności
tych gruntów.

PDFUchwała nr IV-37-2019.pdf

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2019.

PDFUchwała nr IV-38-2019.pdf

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

PDFUchwała nr IV-39-2019.pdf

Uchwała w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych jednostek pomocniczych gminy
Prószków oraz przeprowadzenia konsultacji.

PDFUchwała nr V-40-2019.pdf

Uchwała w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Prószków oraz granic
obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy.

PDFUchwała nr V-41-2019.pdf

Uchwała w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2019.

PDFUchwała nr V-42-2019.pdf

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2019.

PDFUchwała nr V-43-2019.pdf

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

PDFUchwała nr V-44-2019.pdf

Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Prószków w 2019 roku”.

PDFUchwała nr VI-45-2019.pdf

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/311/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, zakresu danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji.

PDFUchwała nr VI-46-2019.pdf

Uchwała w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru  godzin zajęć nauczycieli przedszkoli   i innych placówek przedszkolnych pracujących  z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci młodsze.

PDFUchwała nr VI-47-2019.pdf

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków (dla terenów produkcyjnych).

PDFUchwała nr VI-48-2019.pdf

Uchwała w sprawie zmiany przebiegu ulicy Szerokiej w miejscowości Górki.

PDFUchwała nr VI-49-2019.pdf

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2019.

PDFUchwała nr VI-50-2019.pdf

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

PDFUchwała nr VI-51-2019.pdf

Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji.

PDFUchwała nr VI-52-2019.pdf

Uchwała w sprawie poboru podatków w drodze inkasa od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

PDFUchwała nr VI-53-2019.pdf
 

 

 

 

 

 

 


 


 


 


 

 

 


 

 


 

 

 


 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  28-11-2018
  przez: Adam Wrześniewski
 • opublikowano:
  28-11-2018 16:57
  przez: Adam Wrześniewski
 • zmodyfikowano:
  11-04-2019 15:41
  przez: Adam Wrześniewski
 • podmiot udostępniający:
  URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE
  odwiedzin: 902
Dane jednostki:

URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE
46-060 PRÓSZKÓW
ul. OPOLSKA 17
NIP: 754-10-23-370 REGON: 000551645

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4013700, 77 4648066
fax: 77 4648461, 77 4013711
e-mail: ug@proszkow.pl
strona www: www.proszkow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×