Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Rejestr aktów prawa miejscowego - rok 2018

Nr uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie

Z dnia

w sprawie

ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

Uchwała Nr XXXV/312/2018  z dnia 26 stycznia 2018 r. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy, terapeutów pedagogicznych i doradcy zawodowego

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2018.344
Ogłoszony: 05.02.2018

Uchwała Nr XXXV/313/2018 z dnia 26 stycznia 2018 r. ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Prószków

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2018.345
Ogłoszony: 05.02.2018

Uchwała Nr XXXVI/321/2018 z dnia 23 lutego 2018 r. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2018.790
Ogłoszony: 21.03.2018

Uchwała Nr XXXVI/326/2018 z dnia 23 lutego 2018 r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2018.791
Ogłoszony: 21.03.2018

Uchwała Nr XXXVI/334/2018 z dnia 23 lutego 2018 r. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2018.621
Ogłoszony: 06.03.2018

Uchwała Nr XXXVII/338/2018 z dnia 23 marca 2018 r. podziału Gminy Prószków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2018.1070
Ogłoszony: 06.04.2018

Uchwała Nr XXXVII/339/2018 z dnia 23 marca 2018 r. podziału Gminy Prószków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2018.1226
Ogłoszony: 12.04.2018

Uchwała Nr XXXVII/342/2018 z dnia 23 marca 2018 r. określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2018.1028
Ogłoszony: 05.04.2018

Uchwała Nr XXXVII/344/2018 z dnia 23 marca 2018 r. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Prószków w 2018 roku”

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2018.1245
Ogłoszony: 13.04.2018

Uchwała Nr XXXVII/345/2018 z dnia 23 marca 2018 r. określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Prószków na zadania służące ochronie powietrza, polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2018.1246
Ogłoszony: 13.04.2018

Uchwała Nr XXXVII/348/2018 z dnia 23 marca 2018 r. poboru podatków w drodze inkasa od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2018.1029
Ogłoszony: 05.04.2018

Uchwała Nr XXXVIII/351/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Prószków

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2018.1428
Ogłoszony: 08.05.2018